अहो वैद्यस्य चातुर्यम्। - अनन्त पढरीनाथ कुलकर्णी,पुणे ,महाराष्ट्रा।

एकः युवकः गच्छति वैद्यम !परीक्षणं कृत्वा वैद्यः कास-पीडार्थं {खांसी} औषधं यच्छति ! पथ्यं अपि कथयति तस्मै !युवकः वदति यदि अहं पथ्यस्य पालनं न करोमि चेत ? वैद्यः वदति लाभ-त्रयं ते भविष्यति !१] तव गृहे चौर्यं न भवेत २]कुक्कुर-दंशः न भवेत ३]त्वं वृद्धः न भविष्यसि !
अतीव प्रमुदितः सः युवकः वैद्यस्य मुखं[ हसन ]पश्यति--तदा वैद्य वदति...१.रात्रौ तव कास-ध्वनीं श्रुत्वा चोरः तु न आगमिष्यति २.दुर्बलत्वात त्वं यष्टिं विना चलितुम असमर्थः अतः तव यष्टि दृष्ट्वा कुक्कुरः दूरं गमिष्यति न दशति ३.युवा अवस्थायां तव मृत्युः अतः त्वं वृद्धः कथं भविष्यसि ? लज्जितः सः पथ्यस्य पालनं अवश्यं करिष्यामि इति निवेद्य गतवान स्व गृहम !

Thu, 06 Dec 2012 09:07:56 UTC