संस्कृतसाहित्ये सस्यविज्ञानम्। वि.टि. हरिप्रसाद् कटम्पूर्।

भारतीयानाम् अस्माकं पौराणिकविज्ञानेषु केचन विषयाः आधुनिककाले सविशेषपरिगणनामर्हन्ति। एतत् कार्यम् बहुभिः विद्वज्जनैरपि अङ्गीकृतम्। अत्यन्ताधुनिकशास्त्राणां गवेषणफलमिति प्रख्यापिताः बहवः शास्त्रप्रतिभासाः सूक्ष्मरूपेण अस्माकं पूर्विकानां चिन्ताधारासु अनायासेन द्रष्टुं शक्यन्ते। साहित्यदर्शनादिविषयेषु इव इतरशास्त्रमेखलास्वपि ते पूर्वसूरिणः आत्मनः युक्तिप्रमाणैः निर्णयत्वं प्राप्तवन्तः। या भाषा साहित्यदर्शनादिविषयेषु आत्मनः प्रागल्भ्यं अनितरसाधारणरीत्या प्रकटितवती सेयं संस्कृतभाषा ................................................................... प्रबन्धस्य पूर्णरूपं 'Downloads' मध्ये।

Fri, 29 Jun 2012 07:13:23 UTC