श्रीदेवि! विरम। - विजयन् पट्टाम्पी।

(ഇരിങ്ങാലക്കുട സംസ്കതകൗണ്‍സില്‍ ശ്രീദേവിട്ടീച്ചര്‍ക്ക്  നല്‍കിയ യാത്രയയപ്പില്‍  പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രീ പട്ടാമ്പി വിജയന്‍മാസ്റ്റര്‍ ശ്രീദേവിടീച്ചര്‍ക്ക് നല്‍കിയ മംഗളാശംസ)


इरिङ्गालक्कुटे पुण्ये देवसन्निधिभासुरे।

राष्ट्रीयपाठशालायां श्रीदेवी लसते चिरम्।।

विपुलं संस्कृतं ज्ञानमतुला चास्याः वाग्मिता।

निर्मलं स्नेहपीयूषनिर्गलञ्च मुखं सदा।।

विमले गगने रात्रौ तारमध्येव चन्द्रमा ।

रराज सोदरी नित्यं शिष्यमण्डलमण्डिता।।

श्रृणु विराममेतस्याः संस्कृतस्य न केवलं।

सर्वेषां सहकारिणां नूनं दुःखदमेव हि।।

अहो संस्कृतवृक्षस्य शाखेयं काचिदुन्नता।

सुपुष्पा सुफला शक्ता हा हन्त! पतिता भुवि।।

नियमोsयं सर्वकारस्य भवतु त्यज चिन्तनं।

संस्कृतस्यास्य दासेषु विरामः किं करिष्यति?

पादौ भुवि संस्थाप्य यथाशक्ति यथाबलं।

मातुः पूजैव कर्तव्या नान्यत्कुरु सुमङ्गले।।

भद्रे! सुकृतिनि! पुण्ये!  पवित्रे! संस्कृतप्रिये

वाणी तेSनर्गला भूयाच्छिष्यमानसतोषिणी।।

विपिने संस्कृते चास्मिन् निर्भया सिंहिणीव ते।

गतिरस्तु चिरं कालमुद्गिरन्ती  गिरं सदा।।

ईश्वरो यच्छतु शक्तिं धिषणां स्वास्थ्यमेव च।

श्रृणुमश्च गिरं तस्या आसूर्यचन्द्रतारकम्।।

 

Fri, 30 Mar 2012 02:31:21 UTC