കിരാതാര്‍ജ്ജുനീയം - വിവര്‍ത്തനം : ഹരിപ്രസാദ് വി.ടി. കടമ്പൂര്.

പത്താംക്ലാസ്സിലെ സംസ്കൃതപാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങളുടെ മലയാള വിവര്‍ത്തനം

 

                കഥാസംക്ഷേപം

 

1. ദുര്യോധനന്‍ പ്രജാക്ഷേമം ചെയ്യും രീതിയറിഞ്ഞിടാന്‍

    യുധിഷ്ഠിരന്‍ വിട്ട ചാരന്‍ ചാരെവന്നോതിയീവിധം.

      ........................................'Downloads കാണുക..

Mon, 03 Oct 2011 07:54:11 UTC