भारतमुद्रा मासिका।

 

पुन्नश्शेरी महोदयस्य विज्ञानचिन्तामणि-पत्रिकायाः अनन्तरं केरलात् प्रकाशनमारब्धा

त्रयोत्रिंशद्वर्षाधिक-पुरातनी एकमात्रा संस्कृतमासिका...............।

भारतमुद्रा

केरलसांस्कारिकनगर्याः पुरनाट्टुकरा देशात् प्रकाश्यमाना

एकमात्रा संस्कृतमासिका...........।

 

भारतुद्रासंसथायै अशोकन् पुरनाट्टुकरा महोदयेन  भारतमुद्रामुद्रणालये सम्पादिता मुद्रिता प्रकाशिता चेयं पत्रिका।

वार्षिकशुल्कम् - १४० रू.

 

प्राप्तिस्थानम् -

                भारतमुद्रा, पुरनाट्टुकरा - ६८० ५५२

                E-mail : bharathamudra@yahoo.com

               दूरवाणी - ०४८७-२३०७४१२ सञ्चार - ९४९५३८३७१२

Mon, 11 Jul 2011 09:03:22 UTC