जयतात् संस्कृतभाषा।

जगदेकवाणी गीर्वाणवाणी

नितरञ्च जीयान्मधुरैकवाणी।

सुरलोकभूता भूलोकवन्द्या

नितराञ्च जीयान्मधुरैकवाणी।।

संस्कृतञ्च जीवनं संस्कृताय जीवनम्

संस्कृतेन संस्कृतोsहमद्य धन्य एव हि।।

संस्कृतेन चिन्तयेत् संस्कृतेन धारयेत्

संस्कतेन भाष्यतां संस्कृताय जीवतात्

भूतिरस्ति भारते यो हि धरति संस्कृतम्

भूतिरस्तु संस्कतृतस्य संस्कृतेश्च सर्वदा ।।

जनगणभाषा संस्कृतभाषा

जनततिभूषा संस्कतभाषा

जनहितकारिणी संस्कृतभाषा

जयतात् जयतात् संस्कृतभाषा।।

 

                                   श्री कोरमङ्गलं कृष्णकुमारः।

Sat, 30 Apr 2011 05:22:43 UTC