विश्वमानवाः वयम्।

कविता   -  मुत्तलपुरम् मोहनदासः

विश्वविदितमनुपमं विभाति जगति भारतम्
शश्वदस्य संस्कृतिं प्रकीर्तयन्ति बुधजनाः।
विश्वमानवा भवन्ति भारते महाजनाः
विश्वसन्ति कर्मधर्मरक्षणे महत्तरे।।

वसति चात्र जनततिस्तु वहुविधा हि ममतया
लसति विभवसञ्जयोत्र शुभकरः सदाश्रयः।
व्यष्टिवेषभाषणादिविविधता हि, संस्कृतेः
पुष्टिरेव हेतुरस्य भारतस्य सुस्थितेः।।

विजयते युगान्तरेपि भारतीयसंस्कृतिः
विराजते साद्वितीयतामुपेत्य संततम्।
विशवदर्शनं महद्भिरादृतं सनातनं
शश्वदस्य पोषणे यतामहै सुसंस्कृतेः।।

भवतु लोकमङ्गलं निरामयत्वमेधताम्
प्रगतिरस्तु सर्वदा जनाश्च सन््तु सुखमयाः।
विश्वमखिलमेकनीडमिति वदाम सुन्दरम्

विश्वश्रेयसे भवेम विश्वमानवाः वयम्।।

Tue, 08 Jun 2010 16:34:47 UTC