कविताः - पि.जे. मर्ता ।

मेरीमुक्तकम्।

या पूर्णेन्दु सदृशधवला, या नीलवसनावृता ।

या स्वर्गपितुः पुत्री, या पावनात्मप्रिया ।।

या रक्षकस्य जननी, परलोकैः सदा पूजिता ।

सा मां पातु मरियाम्बा, निर्मला, निश्शेषपापापहा ।।

 

स्तुतिगीतम्।

 

नमो जननी हे मरियाम्बे

वन्दे तव पदयुगलम् ।

सततं प्रसादय लोकमाते

चित्तं कारय मम विमलम् ।।

पापहारिणी शुभमतिदायिनी

बद्धाञ्जलिकरे देवनुते ।

रक्षकज्ञानं सकलनिदानं

सन्निहितं कुरु मम चित्ते ।।

अनुग्रहवर्षिणी उषःकालतारके

सौख्यप्रदायिनि, समर्पये जीवनम् ।

करुणापूर्णा भव वरदे

लास्यं कुरु मम रसनाग्रे ।।

 

मेरीकीर्तनम्।

कैवल्यदायिके, मरियाम्बिके

नित्यवरदे, सर्वपापापहे ।

अमलोत्भवे, लोकत्राणपरायणे

स्मरामि ते भवत्पदं सन््ततम् ।

द्वादशतारानिकरे विलसित -

सौवर्णकिरीटधारिणी, जननी ।

चन्द्रपादारविन्दे तव चरण -

स्मरणं सन्तापहरं मोदकरम् ।।

मङ्गलदेवदूत स्तुतिगीतैः

प्रणम्यमाता अविरामम् ।

प्रणमाम्यधुना जगदम्बे

सततं पालय पालय माम् ।।

 

Sun, 07 Mar 2010 16:19:15 UTC