स्वातन्त्र्यगीतम्। कविता - Pradeepkumar, Belljur GHSS, Kasargod.

गायामो वयमुच्चैरुच्चैः

स्वातन्त्र्यस्य सुगीतम्।

वहाम नूनं जन्मधरित्र्याः

त्रिवर्णपताकामेवम्।।

भारतमेकम् एकं भवति

एका भारताजनता।।

एको धर्मः एका माता

समानरक्तम्

एकं कुलमस्माकम्

सत्यम् धर्मः सैहेदर्यम्

अस्मज्जीवनमन्त्रम्

स्नेहं सहनं सर्वसमत्वम्

अस्मद्मोचनतनतन्त्रम्

असम्द्वसुरपि स्वर्गं सर्वम्

जन्मधरा हि सदापि

एतद्देशसुरक्षायै वयम्

प़ड्क्तिषु झचिति मिलामः।।


 

Thu, 26 Jun 2014 05:27:29 CDT