कविता - वि.विजयन्, पट्टाम्पी.
वर्णविलासः।

 

 

 

 

 

नीलो लसति गगनतलेषु

 

 

  

वारिधरेषु च कृष्णो वर्णः।

 

 


हरितो वर्णस्तरुनिकरेषु

 

 


उदयगिरौ हा रक्तो वर्णः।।

 

 


श्वेतो वर्णः परमपवित्रः

 

 


दन्ते पश्यतु वर्णविलासम्।

 

 


रक्तश्वेतहरितमयी हा

 

 


वर्णपताका भारतदेव्याः।।

 

 


चूर्णे वज्रे विलसति वर्णः

 

 


धूसरनामकमोहनवर्णः।

 

 


हेमे विलसति पीतो वर्णः

 

 


युवतिजनानां चित्तहरस्स।।

 

 


नीलं लोहितवर्णं पश्यतु

 

 


इन्द्रे धनुषि गगनतलेषु।

 

 


सर्वैः वर्णैमानसचोरैः

 

 


क्रियते विश्वं सुन्दररूपम्।।

 

 

 

Fri, 13 Dec 2013 00:35:48 CST