ക്ലാസ്സ് 10 അര്‍ധവാര്‍ഷികപരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക 'Downloads'-ല്‍.... തയ്യാറാക്കിയത് ഡോ. കോരമംഗലം കൃഷ‌്ണകുമാര്‍.... ശ്രീ രാമന്‍ കിഴക്കേടത്ത് തയ്യാറാക്കിയ കുലശേഖര ആള്‍വാര്‍ കൃതിയായ 'മുകുന്ദമാലാ' 'Downloads'-ല്‍............ സംസ്കൃതം തസ്തികനിര്‍ണ്ണയം ഉത്തരവ് 'Downloads'-ല്‍.......... LP & UP സംസ്കൃതാധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങ് മൊഡ്യൂള്‍ 'Downloads' -ല്‍ കാണാം......... എല്‍.പി. ക്ലാസ്സുകളില്‍ സംസ്കൃതത്തിന് ആഴ്ചയില്‍ 4 പിരിയഡ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 'DOWNLOADS'-ല്‍......... 1,3,5,7 ക്ലാസ്സുകളിലെ 3,4 യൂണിറ്റുകളുടെ അധ്യാപകസഹായി 'DOWNLOADS-ല്‍.......... श्रावणकालः कविता - श्री विजयन् वि पट्टाम्बि। 'Online Magazine-ല്‍ വായിക്കുക....... അധ്യാപകതസ്തിക 1:30,1:35 ആക്കിയ ഉത്തരവ് 'Announcements'-ല്‍ വായിക്കക........... വി.ടി.ഹരിപ്രസാദ്, കടമ്പൂര് തയ്യാറാക്കിയ 'हनुमत्प्रभावः', पाणिनीयधातुपाठपरिचयः,पञ्चतन्त्रम्' എന്നീ പഠനസഹായികള്‍ Downloads-ല്‍......... സ്വാതന്ത്ര്യഗീതം (കവിത) പ്രദീപ്കുമാര്‍ കെ, 'Online Magazine'-ല്‍ വായിക്കുക.............. ഒന്നാം ക്ലാസ്സുമുതല്‍ സംസ്കൃതപഠനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് 'Downloads'ല്‍.............  
   
                                   
Video Gallery
 
സംസ്കൃതപഠനംസംസ്കൃതപഠനം പ്രശ്നങ്ങള്‍ - ജീവന്‍ ടി.വി. സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ചര്‍ച്ച....
संस्कृतेसंस्कृते गणितम्। - അവതരണം ശ്രീ സതീഷ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂള്‍ ആനന്ദപുരം....
CRAYONS'CRAYONS' - സംസ്കൃത ചലചിത്രം. നിധീഷിനോട് കടപ്പാട്....
दशपुत्रसमोदशपुत्रसमो वृक्षः।....
More Videos...
 
Audio Gallery
Title Play
Maruthukali Introduction
   
Maruthukali part-1
   
Maruthukali part-2
   
  More
 
 
           
 
Sanskrit Radio
No TITLE PLAY
1 News - 17-12-2014 - AIR
     
2 News - 16-12-2014 - AIR
     
3 News - 15-12-2014 - AIR
     
4 News - 14-12-2014 - AIR
     
5 News - 09-12-2014 - AIR
     
6 News - 08-12-2014 - AIR
     
    More
Enhance Readability
 
Download Adobe Reader
 
Download Flash Player
Download Flash Player for Linux
 
Useful Links
 
News Headlines
क्रिस्मस् दिने विद्यालयाः पिहिताः स्थास्यन्ति।
Updated On :Tue, 16 Dec 2014 01:50:25 CST
श्री नरेन्द्रमोदी अद्य राष्ट्रवासिनः संबोधयिष्यति।
Updated On :Sun, 14 Dec 2014 23:06:54 CST
विश्वयोगदिवसः।
Updated On :Mon, 08 Dec 2014 00:33:15 CST
तृशूर्जिल्लास्तरीयः संस्कृतोत्यवः समारब्धः
Updated On :Wed, 03 Dec 2014 00:55:46 CST
पाठ्यक्रमे संस्कृताध्ययनस्य अनिवार्यतायाः अध्यर्थना नैव स्रीक्रियते - स्मृति-ईरानी।
Updated On :Sun, 23 Nov 2014 22:42:17 CST
केरला संस्कृताधापक परिषदस्य राज्यस्तरीय-सम्मेलनम्।
Updated On :Mon, 10 Nov 2014 22:40:37 CST
 
श्रावणकालः। - श्री विजयन् वि पट्टाम्बि।
Updated On : Thu, 04 Sep 2014 03:01:59 CDT
    More
संस्कृते गणितम्- श्री सतीष्, श्रीकृष्णा उच्चविद्यालयः, आनन्दपुरम्।
Updated On : Fri, 22 Aug 2014 02:50:18 CDT
    More

You are Visiter No:-
40434

 
 
  Site designed and maintained by Sanskrit Teachers Council, Irinjalakuda Educational District, Kerala, India.