കെ.ഇ.ആര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കു വിരുദ്ധമായി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ സംസ്കൃതാധ്യാപകരുടെ തസ്തികകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും പാര്‍ട്ട് ടൈം ആക്കി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡി.ഇ.ഒയുടെ നടപടികളില്‍ കെ.എസ്.ടി.എഫ്. തൃശൂര്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു.......... കാണുക.....संस्कृते गणितम्- വീഡിയോ, ലേഖനം 'Online Magazine'-ല്‍........... അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ 'Downloads'-ല്‍............ വിവിധസ്ഥലങ്ങളില്‍ നടന്ന സംയിസ്കൃതദിനാചരണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ 'Photo gallery'-യില്‍......... 1,3,5,7 ക്ലാസ്സുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ അധ്യാപക സഹായി 'Downloads'-ല്‍....... അധ്യാപകതസ്തിക 1:30,1:35 ആക്കിയ ഉത്തരവ് 'Announcements'-ല്‍ വായിക്കക........... വി.ടി.ഹരിപ്രസാദ്, കടമ്പൂര് തയ്യാറാക്കിയ 'हनुमत्प्रभावः', पाणिनीयधातुपाठपरिचयः,पञ्चतन्त्रम्' എന്നീ പഠനസഹായികള്‍ Downloads-ല്‍......... 1,3,5 ക്ലാസ്സുകളിലെ സംസ്കൃതപാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ 'Downloads'-ല്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു... ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകം ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക....... സ്വാതന്ത്ര്യഗീതം (കവിത) പ്രദീപ്കുമാര്‍ കെ, 'Online Magazine'-ല്‍ വായിക്കുക.............. 'Downloads-ല്‍ നിന്നും संस्कृतभाषायाः आधुनिकं मुखम् എന്ന പാഠത്തിന് സഹായകമായ പോസ്റ്റുകള്‍ കാണുക.......... ' अध्यापकः छात्रश्च।' -വീഡിയോ കാണുക......... നിധീഷിനോട് കടപ്പാട്. 1,3,5,7 ക്ലാസ്സുകളിലെ അധ്യാപകസഹായി 'Downloads'-ല്‍.............. ഒന്നാം ക്ലാസ്സുമുതല്‍ സംസ്കൃതപഠനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് 'Downloads'ല്‍.............  
   
                                   
Video Gallery
 
संस्कृतेसंस्कृते गणितम्। - അവതരണം ശ്രീ സതീഷ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂള്‍ ആനന്ദപുരം....
CRAYONS'CRAYONS' - സംസ്കൃത ചലചിത്രം. നിധീഷിനോട് കടപ്പാട്....
दशपुत्रसमोदशपुत्रसमो वृक्षः।....
अध्यापकःअध्यापकः छात्रश्च - മമ്മുട്ടി സംസ്കൃതം പറയുന്നു......
More Videos...
 
Audio Gallery
Title Play
Maruthukali Introduction
   
Maruthukali part-1
   
Maruthukali part-2
   
  More
 
 
           
 
Sanskrit Radio
No TITLE PLAY
1 News - 01-09-2014 - AIR
     
2 News - 30-08-2014 - AIR
     
3 News - 28-08-2014 - AIR
     
4 News - 27-08-2014 - AIR
     
5 News - 26-08-2014 - AIR
     
6 News - 25-08-2014 - AIR
     
    More
Enhance Readability
 
Download Adobe Reader
 
Download Flash Player
Download Flash Player for Linux
 
Useful Links
 
News Headlines
संस्कृतदिनाघोषः।
Updated On :Sun, 24 Aug 2014 23:34:32 CDT
Interest at home, among NRIs resurrects Sanskrit (Courtsey : Times of India)
Updated On :Mon, 18 Aug 2014 23:09:10 CDT
मानविकमूल्यानां संस्कृतेश्च अन्तर्धारा संस्कृतभाषा भवति। - डो.एं.सि. दिलापकुमारः।
Updated On :Fri, 15 Aug 2014 21:09:50 CDT
संस्कृतभाषापरिचयः सुसंस्कृत्यै।
Updated On :Sun, 17 Aug 2014 12:24:11 CDT
सुरेष् गोपिः खेदं प्रकटितवान्।
Updated On :Sun, 10 Aug 2014 12:24:13 CDT
संस्कृतदिनाघोषः।
Updated On :Sat, 09 Aug 2014 22:48:37 CDT
 
संस्कृते गणितम्- श्री सतीष्, श्रीकृष्णा उच्चविद्यालयः, आनन्दपुरम्।
Updated On : Fri, 22 Aug 2014 02:50:18 CDT
    More
കോട്ടയം ജില്ല - ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ സംസ്കൃതം പ്രവേശനോത്സവം
Updated On : Fri, 04 Jul 2014 23:19:01 CDT
    More

You are Visiter No:-
30670

 
 
  Site designed and maintained by Sanskrit Teachers Council, Irinjalakuda Educational District, Kerala, India.